گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه کد دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
کشاورزي 1 B  --- مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي 1322


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
1 76 2 51 4 26 3 1
4 77 3 52 2 27 1 2
3 78 3 53 3 28 2 3
2 79 4 54 4 29 3 4
3 80 1 55 1 30 2 5
4 81 1 56 2 31 4 6
2 82 1 57 3 32 4 7
3 83 3 58 4 33 1 8
1 84 3 59 1 34 3 9
1 85 4 60 3 35 1 10
1 86 2 61 2 36 1 11
4 87 1 62 1 37 3 12
4 88 4 63 3 38 4 13
3 89 2 64 2 39 2 14
1 90 4 65 2 40 2 15
2 91 2 66 2 41 3 16
2 92 2 67 4 42 2 17
3 93 1 68 3 43 1 18
1 94 2 69 1 44 4 19
1 95 4 70 1 45 1 20
4 96 3 71 4 46 3 21
1 97 1 72 3 47 2 22
4 98 2 73 3 48 4 23
3 99 3 74 4 49 2 24
2 100 3 75 2 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
191 4 161 4 131 3 101
192 4 162 2 132 4 102
193 1 163 1 133 3 103
194 2 164 1 134 4 104
195 4 165 1 135 4 105
196 3 166 2 136 4 106
197 2 167 4 137 3 107
198 1 168 1 138 1 108
199 2 169 3 139 4 109
200 3 170 2 140 2 110
201 1 171 3 141 3 111
202 2 172 3 142 3 112
203 4 173 2 143 4 113
204 3 174 2 144 1 114
205 3 175 3 145 4 115
206 3 176 3 146 2 116
207 4 177 3 147 1 117
208 2 178 4 148 3 118
209 2 179 1 149 3 119
210 1 180 4 150 2 120
211 181 3 151 4 121
212 182 2 152 1 122
213 183 4 153 4 123
214 184 2 154 2 124
215 185 4 155 1 125
216 186 3 156 2 126
217 187 3 157 1 127
218 188 1 158 2 128
219 189 2 159 3 129
220 190 1 160 1 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
311 281 251 221
312 282 252 222
313 283 253 223
314 284 254 224
315 285 255 225
316 286 256 226
317 287 257 227
318 288 258 228
319 289 259 229
320 290 260 230
    291 261 231
    292 262 232
    293 263 233
    294 264 234
    295 265 235
    296 266 236
    297 267 237
    298 268 238
    299 269 239
    300 270 240
    301 271 241
    302 272 242
    303 273 243
    304 274 244
    305 275 245
    306 276 246
    307 277 247
    308 278 248
    309 279 249
    310 280 250